BẢNG ĐIỂM NGÀY 19-06-2014

cap thoat nuoc l34cxd1_hoc lai cap thoat nuoc l34cxd2_hoc lai do an btct 32cxd3_thi lai do an btct 33cxd1_hoc lai do an btct 33cxd2_hoc lai do an btct 33cxd4_hoc lai do an btct 33cxd5_hoc lai do an btct 33cxd7_hoc lai do an btct l35cxd1_hoc lai do an kcbtct n34cxd1_hoc lai ket cau btct l34cxd1_hoc lai ket cau btct l34cxd2_hoc lai ket cau btct l35cxd1_hoc lai nen mong 33cxd4_hoc lai nen mong 33cxd6_hoc lai thiet ke nha 33cxd1_thi lai thiet ke nha 33cxd4_thi lai thuc hanh trac dia_n34cxd1_hoc lai thuc tap ky thuat 33cxd4_hoc lai thuc tap tot nghiep 33cxd4_hoc lai vat lieu xay dung l34cxd2_hoc lai

Advertisements

BANG DIEM NGAY 18-06-2014

DO AN KY THUAT THI CONG L37CXD1 DU TOAN 35CXD5 DU TOAN 36KCL1 DU TOAN 36XD1 DU TOAN 36XD2 DU TOAN 36XD3 KET CAU CONG TRINH 35VHDD KET CAU CONG TRINH 36XD1 KET CAU CONG TRINH 36XD2 KET CAU CONG TRINH 36XD3 KY THUAT THI CONG 36XD1 KY THUAT THI CONG 36XD2 TO CHUC THI CONG 35VHDD TO CHUC THI CONG 36XD1 TO CHUC THI CONG 36XD2 TO CHUC THI CONG 36XD3 THUC HANH TIN HOC UNG DUNG N36CXD1 THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD5 THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD6 TRAC DIA 37CKX1_THI LAI TRAC DIA 37CKX2_THI LAI

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP (NGÀY 19-5-2014)

AN TOAN LAO DONG 36XD1_THI LAI AN TOAN LAO DONG 36XD2_THI LAI AN TOAN LAO DONG 36XD3_THI LAI CO DAT NEN MONG 36XD1_THI LAI CO DAT NEN MONG 36XD3_THI LAI CO HOC DAT – DIA CHAT L37CXD_THI LAI CONG NGHE BT VA CK 35CNVL DO AN BE TONG COT THEP 35CXD1,2 DO AN BE TONG COT THEP 35CXD6 DO AN KY THUAT THI CONG 35CLC-DD DO AN NEN MONG L37CXD1 DO AN THI CONG 35CXD1,2 DO AN THI CONG 35CXD3 DO AN THI CONG 35CXD5 DO AN THI CONG 35CXD6 DU TOAN 35CLC-DD DU TOAN CT L36CXD2_THI LAI KET CAU BTCT 2 35CXD4 KET CAU BTCT 2 35CXD5 KET CAU BTCT 2 35CXD6 KET CAU BTCT 35CLC-DD KET CAU BTCT N35CXD1_THI LAI KET CAU BTCT N35CXD2_THI LAI KY THUAT THI CONG N35CXD1_THI LAI KY THUAT THI CONG N35CXD2_THI LAI MOI TRUONG XD L37CXD1_THI LAI SUA CHUA CAI TAO CT 35CNVL THUC TAP TOT NGHIEP 35CNVL THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD1,2 THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD3 THUC TAP TOT NGHIEP 35CXD4 THUY LUC THUY VAN 36KCL1_THI LAI VAT LIEU XAY DUNG L37CXD1_THI LAI XAY DUNG DD CN 36KCL_THI LAI KET CAU BTCT 35CXD1,2 AN TOAN LAO DONG N35CXD2_THI LAI CAP THOAT NUOC 35VHDD_THI LAI CAP THOAT NUOC 36XD1_THI LAI CAP THOAT NUOC 36XD2_THI LAI CAP THOAT NUOC 36XD3_ THI LAI CAP THOAT NUOC N35CXD1_ THI LAI CAP THOAT NUOC N35CXD2_ THI LAI DO AN BTCT 35CXD4 DO AN BTCT 35CXD5 DO AN CN CHE TAO BT 35CNVL DO AN KET CAU BTCT L37CXD1 KET CAU THEP N36CXD1_THI LAI KY THUAT XD CAU 36KCL1_THI LAI KY THUAT XD DUONG 36KCL1_THI LAI SUC BEN VAT LIEU XD_HL_THI LAI

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SINH VIÊN CỦA KHOA XÂY DỰNG

Thongbao

DE CUONG THUC TAP KY THUAT

NOI QUY ATLD THUC TAP KY THUAT CAO DANG NGHE THUC TAP KY THUAT CAO DANG TIN CHI

BẢNG ĐIỂM NGÀY 25-10-2013

dia chat co hoc dat n34cxd1_hl_tl DIA CHAT CO HOC DAT NCXD_HL_TL du toan l34cxd1_hl du toan l34cxd2_hl DU TOAN L35CXD1_HL DU TOAN L36CXD1 THI NGHIEM DIA CHAT CO DAT 36CNVL THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CLC-DD THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD1,2 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD3,4 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD5 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD6 THI NGHIEM VAT LIEU XAY DUNG 36CXD7 THUC TAP CO BAN 36XD1 thuy luc thuy van n34cxd1_hl_tl TO CHUC THI CONG L36CXD1 (DIEU CHINH)

BẢNG ĐIỂM NGÀY 23-10-2013

cap thoat nuoc n34cxd1_hl_thi lai CAP THOAT NUOC XD_HL_THI LAI CO HOC KET CAU NCXD_HL_THI LAI CO HOC KET CAU XD_HL_THI LAI DO AN NEN MONG L36CXD1 do an to chuc thi cong l34cxd1_hoc ghep DO AN TO CHUC THI CONG L36CXD1 ky thuat thi cong 35xd ky thuat thi cong 353xd NEN MONG L36CXD1 suc ben vat lieu 34xd_hl_tl SUC BEN VAT LIEU XD_HL_THI LAI thuy luc thuy van n34cxd1_hl_thi lai THUY LUC THUY VAN NCXD_HL_THI LAI THUY LUC THUY VAN XD_HL_THI LAI TO CHUC QUAN LY CT L36CXD1 to chuc thi cong 35xd to chuc thi cong 353xd

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2012-2013 (CHỈ CÁC LỚP THUỘC KHOA XÂY DỰNG_ TRỪ TRƯỜNG HỢP NỢ)

CAO DANG LIEN THONG CAO DANG NGHE CAO DANG TRUNG HOC .KHOA CU TRUNG HOC K35

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO 24-9 (TT)

PHUC KHAO NGAY 25-9-2013

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO NGÀY 24-9-2013

PHUC KHAO NGAY 24-9 -2013